Lupi Katy

Lupi Katy, Der Atem

 

Lupi Katy, autodidaktischer Maler.

Steppenwolf

Yin -Yang

Alter ego

Eden

 

 

<<< Tribute to Jan Florian - Nelson Laganà >>>